គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាបា‌គូក 3:6 Khmer Standard Version (KHSV)

ពេល​ព្រះ‌អង្គ​ឈប់ ផែនដី​កក្រើក។ពេល​ព្រះ‌អង្គ​ទត​មើលប្រជា‌ជាតិ​នានា​នាំ​គ្នា​ភ័យ​ញាប់‌ញ័រភ្នំ​ដែល​នៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ​អស់‌កល្ប​ជា‌និច្ចប្រេះ​ចេញ​ពី​គ្នាភ្នំ​តូចៗ​ដែល​នៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ​តាំង​ពី​ដើម​រៀង​មកជា​ផ្លូវ​ដែល​ព្រះ‌អង្គ​ធ្លាប់​យាង​កាត់ក៏​ត្រូវ​រលាយ​សូន្យ​អស់​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាបា‌គូក 3

មើលហាបា‌គូក 3:6នៅក្នុងបរិបទ