គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាបា‌គូក 2:4 Khmer Standard Version (KHSV)

មនុស្ស​ព្រហើន​កោង‌កាច​មុខ​ជា​ត្រូវ​វិនាសរីឯ​មនុស្ស​សុចរិត​នឹង​រស់​ដោយ‌សារ​ជំនឿ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាបា‌គូក 2

មើលហាបា‌គូក 2:4នៅក្នុងបរិបទ