គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាបា‌គូក 2:3 Khmer Standard Version (KHSV)

និមិត្ត‌ហេតុ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នឹង​សម្រេច​ជា​រូប​រាងនៅ​គ្រា​ដែល​បាន​កំណត់​ទុកគឺ​នឹង​មាន​ព្រឹត្តិ‌ការណ៍​កើត​ឡើងស្រប​តាម​និមិត្ត‌ហេតុ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះឥត​ខុស​ត្រង់​ណា​ឡើយ។ប្រសិន​បើ​ក្រ​មក​ដល់ ចូរ​ទន្ទឹង​រង់‌ចាំដ្បិត​ព្រឹត្តិ‌ការណ៍​ពិត​ជា​កើត​មានជាក់​ជា​មិន​ខាន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាបា‌គូក 2

មើលហាបា‌គូក 2:3នៅក្នុងបរិបទ