គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាបា‌គូក 1:5 Khmer Standard Version (KHSV)

«ចូរ​ក្រឡេក​មើល​ប្រជា‌ជាតិ​នានាហើយ​នាំ​គ្នា​ងឿង‌ឆ្ងល់ ស្រឡាំង‌កាំង​ទៅ!ដ្បិត​ហេតុ‌ការណ៍​មួយ​កំពុង​តែ​កើត​មាននៅ​ជំនាន់​អ្នក​រាល់​គ្នា។ប្រសិន​បើ​គ្រាន់​តែ​ឮ​គេ​និយាយនោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​រក​ជឿ​ពុំ​បាន​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាបា‌គូក 1

មើលហាបា‌គូក 1:5នៅក្នុងបរិបទ