គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាបា‌គូក 1:1 Khmer Standard Version (KHSV)

នេះ​ជា​សេចក្ដី​ប្រកាស ដែល​ព្រះ‌ជាម្ចាស់​សម្តែង​ឲ្យ​ព្យាការី​ហាបា‌គូក​ឃើញ​ក្នុង​និមិត្ត‌ហេតុ​ដ៏​អស្ចារ្យ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាបា‌គូក 1

មើលហាបា‌គូក 1:1នៅក្នុងបរិបទ