គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាកាយ 1:10 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​មេឃ​ទប់​មិន​ឲ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ដី​ក៏​មិន​ផ្ដល់​ភោគ‌ផល​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាកាយ 1

មើលហាកាយ 1:10នៅក្នុងបរិបទ