គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សេផា‌នី 3:6 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា៖«យើង​បាន​កម្ទេច​ប្រជា‌ជាតិ​នានាយើង​បំផ្លាញ​ប៉ម​ការពារ​ក្រុង​របស់​ពួក​គេយើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្លូវ​របស់​គេ​នៅ​ស្ងាត់​ជ្រងំគ្មាន​មនុស្ស​ដើរ!ក្រុង​របស់​គេ​នឹង​ត្រូវ​អន្តរាយលែង​មាន​ប្រជា‌ជន​រស់​នៅ​ទៀត។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សេផា‌នី 3

មើលសេផា‌នី 3:6នៅក្នុងបរិបទ