គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សេផា‌នី 3:11 Khmer Standard Version (KHSV)

នៅ​ថ្ងៃ​នោះ អ្នក​នឹង​លែង​អាម៉ាស់ព្រោះ​តែ​អំពើ​អាក្រក់​ទាំង​ប៉ុន្មានដែល​អ្នក​បាន​ប្រព្រឹត្តគឺ​អំពើ​បាប​ប្រឆាំង​នឹង​យើងដ្បិត​យើង​ដក​មនុស្ស​ក្អេង‌ក្អាងចេញ​ពី​ចំណោម​អ្នកហើយ​អ្នក​ក៏​លែង​វាយ‌ឫក​ខ្ពស់​នៅ​លើភ្នំ​ដ៏‌វិសុទ្ធ​របស់​យើង​ទៀត​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សេផា‌នី 3

មើលសេផា‌នី 3:11នៅក្នុងបរិបទ