គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សេផា‌នី 2:2 Khmer Standard Version (KHSV)

មុន​ពេល​ព្រះ‌អម្ចាស់​ប្រកាស​ដាក់​ទោសមុន​ពេល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​ខ្ចាត់‌ខ្ចាយ​ដូច​ចំបើងប៉ើង​តាម​ខ្យល់និង​មុន​ពេល​ព្រះ‌អម្ចាស់​ធ្វើ​ទោស​អ្នក​រាល់​គ្នានៅ​ថ្ងៃ​ព្រះ‌អង្គ​ទ្រង់​ព្រះ‌ពិរោធ​យ៉ាង​ខ្លាំង!

សូមអានជំពូកពេញលេញ សេផា‌នី 2

មើលសេផា‌នី 2:2នៅក្នុងបរិបទ