គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សេផា‌នី 2:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អម្ចាស់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ស្ញែង​ខ្លាចដ្បិត​ព្រះ‌អង្គ​នឹង​លុប​បំបាត់​ព្រះ​ទាំង​ប៉ុន្មានឲ្យ​អស់​ពី​ផែនដីប្រជា‌ជាតិ​ដែល​រស់​នៅ​តាម​កោះ​ទាំង‌ឡាយនឹង​នាំ​គ្នា​ក្រាប​ថ្វាយ‌បង្គំ​ព្រះ‌អង្គនៅ​តាម​កន្លែង​របស់​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សេផា‌នី 2

មើលសេផា‌នី 2:11នៅក្នុងបរិបទ