គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 7:3 Khmer Standard Version (KHSV)

ចូរ​ចង‌ចាំ​ពាក្យ​របស់​ឪពុក​គ្រប់​ពេល​វេលា ហើយ​ចារឹក​ទុក​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​ជា‌និច្ច។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 7

មើលសុភាសិត 7:3នៅក្នុងបរិបទ