គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 4:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ដ្បិត​ឪពុក​បង្រៀន​កូន​អំពី​គោល​គំនិត​ដ៏​ល្អ កុំ​បោះ‌បង់​ចោល​ដំបូន្មាន​របស់​ឪពុក​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 4

មើលសុភាសិត 4:2នៅក្នុងបរិបទ