គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 22:27 Khmer Standard Version (KHSV)

បើ​អ្នក​គ្មាន​អ្វី​សង​ទេ គេ​មុខ​ជា​ដក​ហូត​យក​គ្រែ​ដេក​របស់​អ្នក​ពុំ‌ខាន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 22

មើលសុភាសិត 22:27នៅក្នុងបរិបទ