គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 21:16 Khmer Standard Version (KHSV)

អ្នក​ណា​លះ‌បង់​សុភ‌និច្ឆ័យ អ្នក​នោះ​នឹង​ទៅ​នៅ​ជា​មួយ​មនុស្ស​ស្លាប់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 21

មើលសុភាសិត 21:16នៅក្នុងបរិបទ