គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 19:1 Khmer Standard Version (KHSV)

មនុស្ស​ក្រីក្រ​តែ​រស់​នៅ​ដោយ​ទៀង‌ត្រង់ ប្រសើរ​ជាង​មនុស្ស​ល្ងង់​និយាយ​ភូត‌ភរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 19

មើលសុភាសិត 19:1នៅក្នុងបរិបទ