គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សាស្ដា 12:8 Khmer Standard Version (KHSV)

សាស្ដា​បាន​ថ្លែង​ថា អ្វីៗ​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​គ្មាន​ន័យ​គ្មាន​ខ្លឹមសារ និង​ឥត​បាន​ការ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សាស្ដា 12

មើលសាស្ដា 12:8នៅក្នុងបរិបទ