គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សាស្ដា 11:4 Khmer Standard Version (KHSV)

អ្នក​ដែល​សម្លឹង​មើល​ខ្យល់ មិន​សាប​ព្រោះ​ទេ ហើយ​អ្នក​ដែល​តាម​មើល​ពពក ក៏​មិន​ច្រូត​កាត់​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សាស្ដា 11

មើលសាស្ដា 11:4នៅក្នុងបរិបទ