គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុ‌ប្បត្តិ 9:26 Khmer Standard Version (KHSV)

លោក​ពោល​ទៀត​ថា៖«សូម​លើក​តម្កើង​ព្រះ‌អម្ចាស់ ជា​ព្រះ​របស់​សិមសូម​ឲ្យ​កាណាន​បាន​ទៅ​ជាទាសករ​របស់​សិម​ចុះ!

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុ‌ប្បត្តិ 9

មើលលោកុ‌ប្បត្តិ 9:26នៅក្នុងបរិបទ