គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុ‌ប្បត្តិ 31:28 Khmer Standard Version (KHSV)

កូន​មិន​បាន​ទុក​ឲ្យ​ពុក​ថើប​លា​កូន​ចៅ​ប្រុស​ស្រី​របស់​ពុក​ឡើយ កូន​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ពិត​ជា​ល្ងី‌ល្ងើ​មែន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុ‌ប្បត្តិ 31

មើលលោកុ‌ប្បត្តិ 31:28នៅក្នុងបរិបទ