គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុ‌ប្បត្តិ 28:16 Khmer Standard Version (KHSV)

លោក​យ៉ាកុប​ភ្ញាក់​ឡើង ហើយ​ពោល​ថា៖ «ព្រះ‌អម្ចាស់​ពិត​ជា​គង់​នៅ​កន្លែង​នេះ​មែន តែ​ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​សោះ!»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុ‌ប្បត្តិ 28

មើលលោកុ‌ប្បត្តិ 28:16នៅក្នុងបរិបទ