គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុ‌ប្បត្តិ 25:4 Khmer Standard Version (KHSV)

កូន​ចៅ​របស់​ម៉ាឌាន​មាន អេផា អេភើរ ហេណុក អប៊ីដា និង​អែលដា។ គឺ​អ្នក​ទាំង​នោះ​ហើយ​ដែល​ជា​កូន​ចៅ​របស់​នាង​កិទូរ៉ា។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុ‌ប្បត្តិ 25

មើលលោកុ‌ប្បត្តិ 25:4នៅក្នុងបរិបទ