គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុ‌ប្បត្តិ 15:6 Khmer Standard Version (KHSV)

លោក​អាប់រ៉ាម​ជឿ​លើ​ព្រះ‌អម្ចាស់ ហើយ​ដោយ​យល់​ដល់​ជំនឿ​នេះ ព្រះ‌អង្គ​ប្រោស​លោក​ឲ្យ​បាន​សុចរិត*។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុ‌ប្បត្តិ 15

មើលលោកុ‌ប្បត្តិ 15:6នៅក្នុងបរិបទ