គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លេវី‌វិន័យ 6:13 Khmer Standard Version (KHSV)

ត្រូវ​ទុក​ភ្លើង​ឲ្យ​ឆេះ​នៅ​លើ​អាសនៈ​ជា‌និច្ច គឺ​មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​រលត់​ឡើយ»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លេវី‌វិន័យ 6

មើលលេវី‌វិន័យ 6:13នៅក្នុងបរិបទ