គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូអែល 3:4 Khmer Standard Version (KHSV)

រីឯ​អ្នក​រាល់​គ្នា​វិញ អ្នក​ក្រុង​ទីរ៉ុសអ្នក​ក្រុង​ស៊ីដូន និង​អ្នក​ក្រុង​ទាំង​ប៉ុន្មាននៃ​ស្រុក​ភីលីស្ទីនតើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​យើង?តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចង់​សង‌សឹក​នឹង​យើង​ឬ?ប្រសិន​បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រឆាំង​នឹង​យើងនោះ​យើង​ដាក់​ទោស​អ្នក​រាល់​គ្នា​យ៉ាង​ងាយហើយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័សតាម​អំពើ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នាប្រព្រឹត្ត​ប្រឆាំង​នឹង​យើង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូអែល 3

មើលយ៉ូអែល 3:4នៅក្នុងបរិបទ