គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូអែល 3:17 Khmer Standard Version (KHSV)

«ពេល​នោះ អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​ទទួល​ស្គាល់​ថាយើង​ជា​ព្រះ‌អម្ចាស់ ជា​ព្រះ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នាយើង​ស្ថិត​នៅ​លើ​ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូនជា​ភ្នំ​ដ៏‌វិសុទ្ធ​របស់​យើងក្រុង​យេរូ‌សាឡឹម​នឹង​បាន​វិសុទ្ធហើយ​ជាតិ​សាសន៍​ដទៃ​លែង​មក​ឈ្លាន‌ពានក្រុង​នេះ​ទៀត។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូអែល 3

មើលយ៉ូអែល 3:17នៅក្នុងបរិបទ