គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូអែល 2:24 Khmer Standard Version (KHSV)

លាន​បោក​ស្រូវ​នឹង​មាន​ពោរ‌ពេញដោយ​ស្រូវ​ឡើង​វិញហើយ​ពាង​ក៏​មាន​ស្រា​ទំពាំង‌បាយជូរ​ថ្មីនិង​ប្រេង ពេញ​ហូរ‌ហៀរ​ឡើង​វិញ​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូអែល 2

មើលយ៉ូអែល 2:24នៅក្នុងបរិបទ