គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូអែល 2:22 Khmer Standard Version (KHSV)

សត្វ​ព្រៃ​ទាំង‌ឡាយ​អើយ ចូរ​កុំ​ភ័យ​បារម្ភ​អ្វីដ្បិត​វាល​ស្មៅ​នឹង​មាន​ស្មៅ​ដុះ​ខៀវ​ខ្ចី​ឡើង​វិញដើម​ឈើ​នឹង​មាន​ផ្លែហើយ​ដើម​ឧទុម្ពរ និង​ចម្ការ​ទំពាំង‌បាយជូរក៏​បង្កើត​ភោគ‌ផល​ឡើង​វិញ​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូអែល 2

មើលយ៉ូអែល 2:22នៅក្នុងបរិបទ