គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 7:19 Khmer Standard Version (KHSV)

តើ​ព្រះ‌អង្គ​នៅ​តែ​ឃ្លាំ​មើល​ទូលបង្គំដល់​កាល​ណា​ទៀតសូម​ទុក​ឲ្យ​ទូលបង្គំ​មាន​ពេលលេប​ទឹក​មាត់​ផង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 7

មើលយ៉ូប 7:19នៅក្នុងបរិបទ