គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 38:38 Khmer Standard Version (KHSV)

ដើម្បី​ស្រោច​ស្រព​ធូលី​ដី​ឲ្យ​នៅ​ផ្គុំ​គ្នាហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​បែក​ក្រហែងមក​នៅ​ជាប់​គ្នា​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 38

មើលយ៉ូប 38:38នៅក្នុងបរិបទ