គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 34:37 Khmer Standard Version (KHSV)

ដ្បិត​គាត់​បន្ថែម​កំហុស​មួយ​ដ៏​ធ្ងន់ពី​លើ​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួនគឺ​គាត់​ពោល​ពាក្យ​ប្រឆាំង​នឹង​ព្រះ‌ជាម្ចាស់ហើយ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​សង្ស័យក្នុង​ចំណោម​ពួក​យើង»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 34

មើលយ៉ូប 34:37នៅក្នុងបរិបទ