គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 34:34 Khmer Standard Version (KHSV)

មនុស្ស​មាន​សុភ‌និច្ឆ័យ​នឹង​យល់​ស្រប​ជា​មួយ​ខ្ញុំមនុស្ស​មាន​ប្រាជ្ញា​នឹង​ចុះ​សំរុង​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​ថា

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 34

មើលយ៉ូប 34:34នៅក្នុងបរិបទ