គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 18:21 Khmer Standard Version (KHSV)

មនុស្ស​អាក្រក់ មិន​ស្គាល់​ព្រះ‌ជាម្ចាស់រមែង​ជួប​មហន្ត‌រាយ​បែប​នេះ​ឯង!»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 18

មើលយ៉ូប 18:21នៅក្នុងបរិបទ