គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូណាស 3:10 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌ជាម្ចាស់​ទត​ឃើញ​អំពើ​ដែល​ពួក​គេ​ប្រព្រឹត្ត គឺ​គេ​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត លះ‌បង់​កិរិយា‌មារយាទ​អាក្រក់​របស់​ខ្លួន​ចោល ព្រះ‌អង្គ​ក៏​ប្រែ​ព្រះ‌ហឫទ័យ​មិន​ដាក់​ទោស​ពួក​គេ ដូច​ព្រះ‌អង្គ​បាន​សម្រេច​កាល​ពី​មុន​នោះ​ទេ ព្រះ‌អង្គ​មិន​បំផ្លាញ​ពួក​គេ​ចោល​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូណាស 3

មើលយ៉ូណាស 3:10នៅក្នុងបរិបទ