គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូណាស 1:11 Khmer Standard Version (KHSV)

តើ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​លោក ដើម្បី​ឲ្យ​សមុទ្រ​បាន​ស្ងប់​ឡើង​វិញ?»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូណាស 1

មើលយ៉ូណាស 1:11នៅក្នុងបរិបទ