គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យេរេមា 22:7 Khmer Standard Version (KHSV)

យើង​នឹង​ចាត់​មនុស្ស​ឲ្យ​មក​បំផ្លាញ​វាំង​នេះគេ​នឹង​កាប់​សសរ​ដែល​ធ្វើ​អំពី​ឈើ​ដ៏​មាន​តម្លៃបោះ​ទៅ​ក្នុង​ភ្លើង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យេរេមា 22

មើលយេរេមា 22:7នៅក្នុងបរិបទ