គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាឡា‌គី 2:17 Khmer Standard Version (KHSV)

អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះ‌អម្ចាស់​នឿយ​ណាយព្រោះ​តែ​ពាក្យ​សម្ដី​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នាតែ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បែរ​ជា​ពោល​ថា “តើ​ពួក​យើងមាន​ធ្វើ​អ្វី​ឲ្យ​ព្រះ‌អង្គ​នឿយ‌ហត់?”គឺ​មក​ពី​អ្នក​រាល់​គ្នា​ពោល​ថា:“អ្នក​ណា​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​អាក្រក់អ្នក​នោះ​ជា​មនុស្ស​ល្អ​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ‌ភ័ក្ត្ររបស់​ព្រះ‌អម្ចាស់ដ្បិត​ព្រះ‌អង្គ​គាប់​ព្រះ‌ហឫទ័យ​នឹង​មនុស្សបែប​នេះ!”ហើយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ពោល​ទៀត​ថា:“តើ​ព្រះ​ដែល​វិនិច្ឆ័យ​ដោយ​យុត្តិធម៌នៅ​ឯ​ណា?”។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាឡា‌គី 2

មើលម៉ាឡា‌គី 2:17នៅក្នុងបរិបទ