គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 7:8 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្មាំង​សត្រូវ​របស់​ខ្ញុំ​អើយ!កុំ​អាល​អរ​សប្បាយ ដោយ​ឃើញ​ខ្ញុំ​ដួល​ដូច្នេះ!ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ដួល​មែនតែ​ខ្ញុំ​នឹង​ងើប​ឡើង​វិញ​ពុំ‌ខាន។ទោះ​បី​ខ្ញុំ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភាព​ងងឹត​ក្ដីក៏​ព្រះ‌អម្ចាស់​ជា​ពន្លឺ​របស់​ខ្ញុំ​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 7

មើលមីកា 7:8នៅក្នុងបរិបទ