គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 6:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ភ្នំ​ធំ​ទាំង‌ឡាយ​អើយចូរ​ស្ដាប់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់!គ្រឹះ​នៃ​ផែនដី​ដែល​មិន​ចេះ​រង្គើ​អើយ!ចូរ​ស្ដាប់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដែល​ព្រះ‌អម្ចាស់ចោទ​ប្រកាន់​អ៊ីស្រា‌អែលជា​ប្រជា‌រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ‌អង្គ៖

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 6

មើលមីកា 6:2នៅក្នុងបរិបទ