គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 5:4 Khmer Standard Version (KHSV)

ស្ដេច​នោះ​ហើយ​ដែល​ផ្ដល់​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត!ប្រសិន​បើ​ជន‌ជាតិ​អាស្ស៊ីរី​លើក​ទ័ព​មកវាយ​លុក​ស្រុក​យើងហើយ​វាយ​ចូល​ដល់​កំពែង​ក្រុង​របស់​យើងពួក​យើង​នឹង​ចាត់​មេ​ដឹក​នាំ​ប្រាំ‌ពីរ ប្រាំ​បី​នាក់ឲ្យ​ទៅ​តយុទ្ធ​នឹង​ពួក​គេ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 5

មើលមីកា 5:4នៅក្នុងបរិបទ