គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 5:14 Khmer Standard Version (KHSV)

យើង​នឹង​ដាក់​ទោស​ប្រជា‌ជាតិ​នានាតាម​កំហឹង​ដ៏​ខ្លាំង‌ក្លា​របស់​យើងព្រោះ​ពួក​គេ​ពុំ​បាន​ស្ដាប់​យើង​ទេ»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 5

មើលមីកា 5:14នៅក្នុងបរិបទ