គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 4:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ឥឡូវ​នេះ ប្រជា‌ជាតិ​ជា​ច្រើនលើក​គ្នា​មក​វាយ​ប្រហារ​អ្នក ទាំង​បន់​ថា:“សូម​ឲ្យ​ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន​បាត់​បង់​កិត្តិយសដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​ក្រុង​នេះ​អន្តរាយ!”។

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 4

មើលមីកា 4:11នៅក្នុងបរិបទ