គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 3:12 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ ព្រោះ​តែ​អ្នក​រាល់​គ្នាខ្មាំង​នឹង​ភ្ជួរ​រាស់​ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ដូច​ភ្ជួរ​ស្រែហើយ​ក្រុង​យេរូ‌សាឡឹម​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជាគំនរ​បាក់​បែករីឯ​ភ្នំ​ដែល​មាន​ព្រះ‌វិហារ​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ព្រៃ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 3

មើលមីកា 3:12នៅក្នុងបរិបទ