គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បរិទេវ 5:22 Khmer Standard Version (KHSV)

តើ​ព្រះ‌អង្គ​បោះ​បង់​ចោល​យើង​ខ្ញុំ​រហូត​មែន​ឬតើ​ព្រះ‌អង្គ​ទ្រង់​ព្រះ‌ពិរោធ​នឹង​យើង​ខ្ញុំហួស​កម្រិត​បែប​នេះ​ឬ?

សូមអានជំពូកពេញលេញ បរិទេវ 5

មើលបរិទេវ 5:22នៅក្នុងបរិបទ