គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បរិទេវ 5:1 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អម្ចាស់​អើយ សូម​នឹក​ដល់ហេតុ‌ការណ៍​ដែល​កើត​មាន​ចំពោះ​យើង​ខ្ញុំសូម​ទត​មើល​ចុះតើ​គេ​ត្មះ‌តិះ‌ដៀល​យើង​ខ្ញុំ​ដល់​កម្រិត​ណា!

សូមអានជំពូកពេញលេញ បរិទេវ 5

មើលបរិទេវ 5:1នៅក្នុងបរិបទ