គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បរិទេវ 3:5 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​យក​ការ​ឈឺ​ចាប់ និង​ទុក្ខ​វេទនាមក​រុំ​ព័ទ្ធ​ជុំ‌វិញ​ខ្ញុំ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បរិទេវ 3

មើលបរិទេវ 3:5នៅក្នុងបរិបទ