គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បរិទេវ 1:3 Khmer Standard Version (KHSV)

កុល‌សម្ព័ន្ធ​យូដា​ត្រូវ​គេ​កៀរ​យក​ទៅ​ជា​ឈ្លើយហើយ​ត្រូវ​អាម៉ាស់ និង​ធ្លាក់​ខ្លួន​ជា​ទាសីនាង​តែល‌តោល​នៅ​ក្នុង​ចំណោមប្រជា‌ជាតិ​ទាំង‌ឡាយរក​កន្លែង​ស្នាក់​អាស្រ័យ​ពុំ​បាន។ខ្មាំង​សត្រូវ​ឡោម‌ព័ទ្ធ​នាងធ្វើ​ឲ្យ​នាង​រក​ច្រក​ចេញ​ពុំ​រួច។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បរិទេវ 1

មើលបរិទេវ 1:3នៅក្នុងបរិបទ