គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បរិទេវ 1:2 Khmer Standard Version (KHSV)

នៅ​ពេល​យប់ នាង​យំ​ឥត​ស្រាក‌ស្រាន្តទឹក​ភ្នែក​ហូរ​ចុះ​មក​លើ​ថ្ពាល់​ទាំង​ពីរ។ក្នុង​ចំណោម​គូ​ស្នេហ៍​របស់​នាង​ទាំង​ប៉ុន្មានគ្មាន​នរណា​ម្នាក់​សម្រាល​ទុក្ខ​នាង​ឡើយមិត្ត‌ភក្ដិ​របស់​នាង​នាំ​គ្នា​ក្បត់​នាងហើយ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សត្រូវ​របស់​នាង​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បរិទេវ 1

មើលបរិទេវ 1:2នៅក្នុងបរិបទ