គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 8:5 Khmer Standard Version (KHSV)

តើ​ស្ត្រី​ដែល​ឡើង​ទៅ​វាល​រហោ‌ស្ថានហើយ​ផ្អែក​លើ​ម្ចាស់​ចិត្ត​របស់​នាងនោះ​ជា​នរណា?អូន​បាន​ដាស់​បង នៅ​ក្រោម​ដើម​ចន្ទន៍ជា​កន្លែង​ដែល​មាតា​របស់​បង​មាន​គភ៌ហើយ​បង្កើត​បង​មក។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 8

មើលបទ​ចម្រៀង 8:5នៅក្នុងបរិបទ