គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 8:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌បាទ​សាឡូម៉ូន​មាន​ចម្ការ​ទំពាំង‌បាយជូរ​មួយនៅ​បាល‌ហាម៉ូនស្ដេច​បាន​ប្រគល់​ចម្ការ​នោះ​ឲ្យ​អ្នក​ថែ‌រក្សាមើល​ខុស​ត្រូវ។ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​យក​ប្រាក់​មួយ​ពាន់​ស្លឹង​ថ្វាយ​ស្ដេច។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 8

មើលបទ​ចម្រៀង 8:11នៅក្នុងបរិបទ