គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 8:1 Khmer Standard Version (KHSV)

ប្រសិន​បើ​បង​ជា​បង​ប្រុស​របស់​អូនដែល​បៅ​ដោះ​ម្ដាយ​របស់​អូននោះ​អូន​មុខ​ជា​ចេញ​មក​ជួប​បង​នៅ​ខាង​ក្រៅអូន​មុខ​ជា​ឱប​ថើប​បងហើយ​គ្មាន​នរណា​មើល‌ងាយ​អូន​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 8

មើលបទ​ចម្រៀង 8:1នៅក្នុងបរិបទ